OTVORENÁ ODPOVEĎ

 

OTVORENÁ ODPOVEĎ
Riaditeľ Bojnického zámku Ján Papco mi adresoval otvorený list, v ktorom vyjadruje svoj nesúhlas s udelením Radu Ďurka Langsfelda za občiansku odvahu dvom ženám, ktoré poukázali na nekalé praktiky. Tieto ženy sa následne – ako je to už u nás zvykom – , stali pre svojich zamestnávateľov prebytočnými. Keďže s nesúhlasom pána riaditeľa som súhlasiť nemohol, reagoval som na jeho list na tlačovke poslanca NR SR Jozefa Viskupiča, ktorej záznam je vám tu k dispozícii. Zároveň prikladám plný text svojej odpovede:

Vážený pán riaditeľ, vážení pracovníci múzea,

na Váš otvorený list z 18. 10. 2016 odpovedám rovnako otvorenou odpoveďou. V prvom rade ďakujem za Vaše uznanie oceňovania statočných občanov bojujúcich proti korupcii Radom Ďurka Langsfelda, ktorého som iniciátorom. Som rád, že aj Vy cítite potrebu upozorňovať aj takouto formou na ľudí, ktorí majú odvahu prehovoriť tam, kde ostatní pri stretnutí s úpadkovými spoločenskými javmi radšej mlčia. V druhom rade konštatujem, že v prípade ocenenia pani Dáši Michalcovej a pani Daniele Nehézovej, ktorým bol spomínaný rad slávnostne udelený dňa 13. 10. 2016, spochybňujete túto nomináciu, nakoľko podľa Vás došlo k oceneniu osôb, ktoré si ho nezaslúžili. Ako dôvod uvádzate, že laureátky nehovorili pravdu. S týmto tvrdením nemôžem súhlasiť, nakoľko zásadné skutočnosti, ktoré viedli k rozhodnutiu oceniť obe ženy, je možné preukázať. Verím, že Vás moja otvorená odpoveď presvedčí a svoj názor pozmeníte, hoci si uvedomujem, že pri tom stupni narušenia medziľudských vzťahov na Vašom pracovisku, aký popisujete vo svojom liste, to nebude ľahké. Pri hľadaní pravdy sa však nesmieme báť žiadnej prekážky. Pokiaľ sa domnievate, že moja návšteva u Vás tomuto hľadaniu prospeje, neodmietam Vaše pozvanie a rád prídem do krásneho zámku, ktorého história i poslanie si iste zaslúži, aby bol krásny aj spoločenstvom ľudí, ktorí sa oň starajú.
Dovoľte, aby som Vás oboznámil s faktami, ktoré boli pre udelenie Radu Ďurka Langsfelda pani Dáši Michalcovej a pani Daniele Nehézovej rozhodujúce:

1. Pani Michalcová upozornila na podozrenia z korupčného konania na svojom pracovisku v Múzeu Bojnice pána Viktora Jasaňa, generálneho riaditeľa Slovenského národného múzea, pod ktoré bojnické múzeum patrí. Stalo sa tak listom z 8. 1. 2015, v ktorom bolo o.i. uvedené:
Čas bežal, všetky verejné obstarávania v rámci SNM-MBo celé roky, až do dnešných dní, vyhrával a vyhráva jeden jediný reštaurátor pán Albín Okša, až by si človek myslel, že na Slovensku iná firma, resp. firmy okrem firiem pána Okšu neexistujú. A zamestnancom zámku, ktorí o tejto situácii vedeli, medzi nimi aj ja, začalo vadiť, že pre pána Okšu sa peniaze vždy našli, ale pre pracovníkov múzea na zvýšenie aspoň osobného ohodnotenia nie.
Toto tvrdenie samozrejme ešte nedokazuje, že došlo k manipulácii vo verejnom obstarávaní, no je nevyvrátiteľným dôkazom toho, že pani Michalcová na svoje podozrenie z korupcie na svojom pracovisku upozornila najvyššieho predstaviteľa nadriadenej inštitúcie. To, či sa o tom dozvedeli alebo nedozvedeli ostatní pracovníci Múzea Bojnice, vrátane pána riaditeľa Papca, nemá vplyv na hodnotenie skutočnosti, že pani Michalcová konala spôsobom, ktorý nemožno hodnotiť inak ako statočný a odvážny, a teda správny. Mohla sa aj mýliť, no konala spoločensky žiaduco, neanonymne a takýto postup, nech už máme k jeho aktérovi akýkoľvek postoj, je treba zásadne podporiť.

2. Pani Nehézová ako kontrolórka SNM, organizácie nadriadenej Múzeu Bojnice, kde vzniklo podozrenie z korupcie, konštatovala pri vykonaní kontroly v tomto múzeu zistenia, ktoré potvrdzovali, že došlo k závažnému porušeniu predpisov, a to práve aj v oblasti, na ktorú poukázala pani Michalcová. Zápis z tejto kontroly podpísal aj pán Jasaň. Následne však došlo k neuveriteľnej veci: Pracovníci Ministerstva kultúry SR vypracovali dodatok k zápisu z kontroly, kde boli predmetné zistenia „vybielené“ – zmenili sa na text: „kontrolou neboli zistené nedostatky“. Tento dodatok pani Nehézová odmietla podpísať a celý postup oznámila Generálnej prokuratúre SR.

Tieto dva fakty boli pre udelenie radu smerodajné. Následné prepustenie dlhoročnej pracovníčky, ktorá poukázala na svoje podozrenie z nekalých javov na pracovisku a rozviazanie pracovného pomeru s celoživotnou kontrolórkou, ktorej kontrolné zistenia boli proti jej vôli zásadným spôsobom upravené, nemusí byť v príčinnej súvislosti s ukončením pracovných pomerov, no vedie k podozreniu, že čosi naozaj nebolo v poriadku. Veď predsa zamestnanci, ktorí vedia adresne poukázať na nekalé javy na svojich pracoviskách, sú pre svojich zamestnávateľov veľmi užitoční a mali by byť poslední, ktorí sa pri úsporných opatreniach prepúšťajú, lebo ich odvážne konanie logicky generuje pre zamestnávateľa úspory. Keďže sa však uvoľňovanie aj dlhoročných zamestnancov, ktorí sa odvážia kriticky poukázať na korupciu na svojom pracovisku, stalo v našej krajine zlovestným štandardom, je potrebné voči tomu bojovať. Takýchto ľudí je treba z princípu oceňovať a vyzdvihovať ich ako príklad pre ostatných. Som presvedčený, že uvedené skutočnosti – poukázanie na možnú korupciu Dášou Michalcovou, zistenie nedostatkov Danielou Nehézovou, ich podivné anulovanie ministerstvom, ako aj následné ukončenie pracovných pomerov oboch menovaných, sú dostatočným dôvodom k tomu, aby som zotrval v presvedčení, že obe ženy preukázali neobvyklú, no veľmi potrebnú osobnú statočnosť a odvahu. To ma utvrdzuje v poznaní, že Rad Ďurka Langsfelda sa aj tentokrát ocitol v správnych rukách.
V závere ešte dve poznámky: Dovoľujem si upozorniť všetkých zamestnancov Múzea Bojnice, ktorí sa pripojili svojim dodatkom k otvorenému listu pána riaditeľa Papca, že mi tento dodatok poslali bez akejkoľvek signatúry, a preto ich prosím, aby mi ho zaslali ešte raz, a to s uvedením mien a s podpismi, lebo pochopiteľne len tak mu môžem prisúdiť potrebnú vážnosť.
Dovoľujem si vyjadriť prekvapenie nad odvolávaním sa pána riaditeľa Papca na výsledky mimoriadneho vládneho auditu, nakoľko práve v dôsledku auditom zistených nedostatkov ukladá generálny riaditeľ SNM pán Jasaň Múzeu Bojnice svojim príkazným listom povinnosť ich odstránenia, pričom tieto sa týkajú aj uplatňovania zákona o verejnom obstarávaní.

S úctou

Ján Mičovský

 

Comments are closed.